Menu
Licznik
Dzisiaj: 336
W tym miesiącu: 8110
Wszystkich: 17296

Nasze Wydawnictwo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktor czasopisma, autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w czasopismach wydawanych przez Nasze Wydawnictwo.

Procedura zabezpieczająca

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Uwzględniając standardy określone dla publikacji naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby przeciwdziałać takim przypadkom wydawca wprowadza następujące procedury:

Autor/autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia udziału procentowego wszystkich osób, którzy brali udział w tworzeniu tej publikacji (w tym ich afiliacji, jak również o ich wkładzie, czyli informacje o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji). Główną odpowiedzialność za publikację spoczywa na autorze, który zgłasza materiał do publikacji.

Autor/autorzy publikacji są zobowiązani do informowania wydawcy o źródle finansowania tej publikacji oraz zaangażowania innych instytucji, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych w zakresie wsparcia finansowego, jak również w zapewnianiu dostępu do danych, dokumentów i informacji.

Wydawca zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i przechowywania wszystkich informacji o ujawnionych przypadkach ghostwriting i ghost authorship oraz zgłaszania takich przypadków do odpowiednich jednostek (pracodawców autora, towarzystw naukowych i innych wydawców).

Standardy etyczne

Oświadczenie o zasadach etyki publikacyjnej oraz nieprawidłowości publikacji

Poniższe zestawienie precyzuje etycznego zachowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym (wydawca, autorzy, recenzenci).

Odpowiedzialność wydawcy

1. Na podstawie recenzji, wydawca ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia rękopisu, może przesłać materiał do poprawy.
2. Wydawca musi upewnić się, że każdy rękopis jest oryginalna pracą. Po przejściu tego testu, rękopis jest następnie przekazywany do dwóch recenzentów do oceny zgodnie z systemem "double blind peer review". Każdy z recenzentów może zdecydować o akceptacji / odrzucaniu lub poprawie recenzowanego rękopisu.
3. Wydawca musi upewnić się, że każdy rękopis jest weryfikowana pod względem zawartości merytorycznej.
4. Wydawca musi upewnić się, że informacje o rękopisie są traktowane jako poufne.

Odpowiedzialność autorów

1. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis nie został opublikowany w innym miejscu.
2. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis nie jest w trakcie procesu publikacyjnego w innym miejscu.
3. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis został złożony z pełną wiedzą i zgodą danej instytucji, w której autorzy są afiliowani.
4. Autorzy muszą zagwarantować, że napisali oni w całości oryginalną pracę.
5. Autorzy powinni również dostarczyć wszystkie dane związane z ich rękopisem.
6. Jeżeli praca wiąże się z użyciem chemikaliów, procedur lub urządzeń, które mają jakiś nietypowy wpływ wynikających z ich stosowania, autorzy muszą jasno określić to w rękopisie.

Odpowiedzialność recenzentów

1. Recenzent powinny traktować jako poufne wszelkie informacje odnośnie do recenzowanego rękopisu.
2. Recenzenci powinni upewnić się, że autorzy potwierdzili wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach. Wszelkiego rodzaju podobieństwa rękopisu i innych publikowanych dzieł muszą być natychmiast zgłaszane wydawcy.
3. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy wykorzystując odpowiednie argument.
4. W przypadku gdy recenzenci uważają, że nie jest możliwe, aby zakończyć proces recenzji w terminie, należy powinni natychmiast poinformować o tym fakcie wydawcę, aby możliwe było wysłanie rękopisu do innego recenzenta.
5. Recenzenci powinni poinformować wydawcę w przypadku, jeśli istnieje konflikt interesów w zakresie recenzji rękopisu.

Zasada fair play

Rasa, płeć, orientacja seksualna, wiara, pochodzenie, narodowość ani przekonania polityczne autorów prac zgłoszonych do publikacji nie będą miały wpływu na ich ocenę przez Kolegium Redakcyjne oraz Radę Naukową.

Poufność

Kolegium Redakcyjne oraz Rada Naukowa zachowają poufność wszelkich informacji o pracach udzielonych przez jej autorów. Informacje dotyczące manuskryptów nie będą omawiane ani ujawniane osobom postronnym – nie posiądzie o nich wiedzy nikt poza Kolegium redakcyjnym oraz recenzentami wytypowanymi do zrecenzowania tych pracy.