Menu
Licznik
Dzisiaj: 1573
W tym miesiącu: 6250
Wszystkich: 11107

Dla potencjalnych autorów monografii

1. Potencjalni autorzy publikacji powinni skontaktować się bezpośredni z Of. Wyd. SMJiP, aby omówić zakres usługi.
2. Manuskrypt należy przesłać na adres: journalarchive@qpij.pl.
3. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie materiały oryginalne, dotychczas niepublikowane, nie jest złożone do druku w innym wydawnictwie, nie naruszające praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4.02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
4. W czasie procesu publikacji uwzględniane są zasady etyki publikacyjnej.
5. Po zapoznaniu się z manuskryptem i omówieniu zakresu usługi, wydawnictwo podejmuje decyzję dotyczącą publikacji otrzymanego materiału.
6. Jeśli materiał do publikacji przygotowywany jest przez autora(ów), musi(szą) on(oni) uwzględniać wymogi ustalone w umowie z wydawcą.
7. Autor(zy) może zażyczyć sobie dodatkowych usług w postaci przygotowania materiału do druku. Wtedy przesyła materiał bez konieczności formatowania według wymagań wydawcy.
8. Po otrzymaniu materiału i ustaleniu zakresu usług wydawca dokonuje wyceny publikacji.
9. Publikowane przez wydawnictwo materiały muszą zostać zrecenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
10. Autor(zy) musi odnieść się do recenzji i uwzględnić uwagi recenzentów w swoim manuskrypcie. W niektórych przypadkach może przekonać recenzentów do swoich racji.
11. Przed wysłaniem do drukarni materiał przesyłany jest do autorów, w celu dokonania ostatniej autorskiej korekty (akceptacja).
12. Przed wydrukiem publikacji autorzy zobowiązani są do podpisania oświadczenia autora (współautorów).

Dla potencjalnych autorów artykułów w czasopismach

PEA

QPI

AWI


Procedura recenzowania monografii/artykułu

1. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Po zaakceptowaniu przez wydawnictwo przesłanego materiału jako zgodnego z profilem wydawnictwa, jeden z członków Kolegium redakcyjnego dokonuje wyboru dwóch Recenzentów w danej dziedzinie (zgodnie z zasadą double-blind review).
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, jednym z recenzentów zostanie osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autorów pracy.
4. Wybrani Recenzenci, gwarantują: niezależność opinii, zachowanie poufności, co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich, zgodnie z polityką Of. Wyd. SMJiP.
5. Recenzent może sporządzić recenzję nieodpłatnie lub odpłatnie (umowa o dzieło).
6. Recenzje publikacji powinna zawierać co najmniej ocenę: adekwatności tytułu publikacji, jasności i poprawności struktury pracy, poprawności języka, jakości oraz użyteczności rysunków i tabel, prawidłowości i oryginalności publikacji, poprawności doboru cytowanych źródeł.
7. Dane osobowe Recenzentów nie są jawne, a ich odtajnienie następuje tylko w szczególnych wypadkach na prośbę Autora/ów i za zgodą Recenzenta.
8. W przypadku recenzji monografii recenzent przekazuje przygotowaną recenzję w wersji papierowej lub elektronicznej na adres wydawnictwa. Recenzje artykułów przekazywane są w formie elektronicznej poprzez "System recenzowania" dostępny na stronie https://pea-journal.eu/imlogin.php?loginstatus=-3. W razie problemów z działaniem systemy, recenzja może być wykonana w postaci papierowej lub elektronicznej i wysłana na adres wydawnictwa.
9. W przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym publikacja może zostać przygotowana do druku przez jeden z członków Kolegium redakcyjnego. W przypadku, gdy Recenzent stwierdzi konieczność wprowadzenia znaczących zmian i ponownej recenzji, publikacja zostaje przesłany do Autora/ów wraz z uwagami Recenzenta w celu naniesienia poprawek. Jeżeli Autor/rzy nie zgadzają się ze stanowiskiem Recenzenta, przygotowują odpowiedź na recenzję.
10. Decyzję ostateczną o druku publikacji podejmuje Kolegium redakcyjne na podstawie wnikliwej analizy uwag zawartych w recenzjach.
11. W przypadku negatywnej recenzji publikacji, Kolegium redakcyjne podejmuje decyzję o przekierowaniu pracy do innego Recenzenta lub o jej dyskwalifikacji.
12. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i to Kolegium redakcyjne decydują o ich zakwalifikowaniu do druku.


Kryteria kwalifikacji/ odrzucenia monografii/artykułu

Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem Recenzenta co do dopuszczenia materiału do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może zostać:
• opublikowany bez zmian,
• opublikowany z niewielkimi zmianami,
• opublikowany z dużymi zmianami,
• po wprowadzeniu zmian skierowany do ponownej recenzji,
• odrzucony.

W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian, autor(rzy) jest zobowiązany do poprawienia tekstu, wprowadzenia uzupełnień i korekt wymaganych przez Recenzentów. Po wprowadzenia zmian, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstu do druku.

Jeśli Recenzent w formularzu zaznaczył, że materiał po wprowadzeniu zmian powinien być skierowany do ponownej recenzji, to materiał ten po poprawieniu zostaje ponownie poddany procesowi recenzowania przez tych samych recenzentów.

W przypadku jednej recenzji negatywnej Redakcja powołuje trzeciego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji negatywnych tekst nie zostaje dopuszczony do druku.