Menu
Licznik
Dzisiaj: 324
W tym miesiącu: 8096
Wszystkich: 17282

 Po zaakceptowaniu przez Redaktora Tematycznego i Radę Naukową przesłanego artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów w danej dziedzinie.
 Raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
 Wybrani Recenzenci, gwarantują: niezależność opinii, zachowanie poufności, co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.
 Recenzent może sporządzić recenzję nieodpłatnie lub odpłatnie (umowa o dzieło).
 Dane osobowe Recenzentów nie są jawne, a ich odtajnienie następuje tylko w szczególnych wypadkach na prośbę Autora/ów i za zgodą Recenzenta.
 Recenzent przekazuje przygotowaną recenzję w wersji papierowej lub elektronicznej na adres Redakcji. W przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym artykuł zostaje przygotowany do druku przez Redaktora. W przypadku, gdy Recenzent stwierdzi konieczność wprowadzenia znaczących zmian i ponownej recenzji, artykuł zostaje przesłany do Autora/ów wraz z uwagami Recenzenta w celu naniesienia poprawek. Jeżeli Autor/rzy nie zgadzają się ze stanowiskiem Recenzenta przygotowują odpowiedź na recenzję.
 Decyzję ostateczną o druku artykułu podejmują Redaktor Naczelny na podstawie wnikliwej analizy uwag zawartych w recenzji
 W przypadku recenzji negatywnej artykułu, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o przekierowaniu pracy do innego Recenzenta lub o jej dyskwalifikacji.
 Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i to Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym przy wsparciu Rady Naukowej decydują o ich zakwalifikowaniu do druku.